imagen de Empresa

Col · locació i Restauració

La qualitat i la durabilitat d'una rajola hidràulica depèn principalment de la seva col · locació correcta. La qualitat del paviment hidràulic pot veure compromesa si no se li dóna l'atenció adequada a la seva aplicació i la conservació in situ.

L'èxit d'una instal · lació de paviment de rajola hidràulica depèn de l'atenció en el que cadascuna de les següents etapes es desenvolupen:

Preparació de la superfície

Material d'unió estès

La correcta col · locació de la rajola hidràulica

Reblert de juntes entre rajoles

Acabat el tractament en el lloc